Fastighetsinformation


Årsredovisning 2020


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2011


Årsredovisning 2019


Årsredovisning 2015


Årsredovisning 2010


Årsredovisning 2018


Årsredovisning 2012

Arkiv - stadgar 2012-2018


1 § Namn, ändamål och säte


Föreningens namn är Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 1 i Malmö


 


Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.


 


Styrelsen har sitt säte i Malmö


 


2 § Medlemskap och överlåtelse


En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelsen.


 


Styrelsen är skyldig att senast inom en månad från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap. Föreningen kan komma att begära en kreditupplysning avseende sökanden. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon får stå kvar som medlem.


 


3 § Medlemskapsprövning - juridisk person


Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om nedan angivna förutsättningar för medlemskap är uppfyllda. En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. Kommun och landsting får ej vägras medlemskap.


 


4 § Medlemskapsprövning - fysisk person


Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.


 


Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.


 


En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i föreningen. Särskilda regler gäller vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning.


 


5 § Bosättningskrav


Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.


 


6 § Andelsägande


Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas.


 


7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift


Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma.


 


8 § Årsavgiftens beräkning


Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med på beslutet.


 


För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på högst 1 %.


 


Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet.


 


9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift


Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp.


 


Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.


 


10 § Övriga avgifter


Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.


 


11 § Dröjsmål med betalning


Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkasso­kostnader mm.


 


Föreningsstämma


 


12 § Föreningsstämma


Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före april månads utgång.


 


13 § Motioner


Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.


 


14 § Extra föreningsstämma


Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.


 


15 § Dagordning


På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:


1. Öppnande


2. Godkännande av dagordningen


3. Val av stämmoordförande


4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare


5. Val av två justerare tillika rösträknare


6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst


7. Fastställande av röstlängd


8. Föredragning av styrelsens årsredovisning


9. Föredragning av revisorns berättelse


10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning


11. Beslut om resultatdisposition


12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna


13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår


14. Val av styrelseledamöter och suppleanter


15. Val av revisorer och revisorssuppleant


16. Val av valberedning


17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende


18. Avslutande


 


På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.


 


16 § Kallelse


Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.


 


Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida.


 


17 § Rösträtt


Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.


 


18 § Ombud och biträde


Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.


Ombud och biträde får endast vara:


* annan medlem


* medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo


* föräldrar


* syskon


* barn


* annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus


* god man


 


Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.


 


19 § Röstning


Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst.


 


Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.


 


Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad.


 


För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.


 


20 § Jäv


En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:


1. talan mot sig själv


2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan


förpliktelse gentemot föreningen


3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande


annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt


intresse som kan strida mot föreningens


 


21 § Över- och underskott


Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning. Om förenings-stämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskaps-året.


 


22 § Valberedning


Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie förenings-stämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt arvode.


 


23 § Stämmans protokoll


Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller:


1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet


2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet


3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet


Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.


 


Styrelse och revision


 


24 § Styrelsens sammansättning


Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.


 


Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.


 


Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.


 


25 § Konstituering


Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer.


 


26 § Styrelsens protokoll


Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer. Medlem har dock rätt att få utdrag på de delar av ett protokoll där beslut i särskilda frågor gällande berörd medlem framgår.


 


27 § Beslutförhet och röstning


Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Förgiltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter tjänstgör i den ordning som bestämts av föreningsstämma.


 


28 § Beslut i vissa frågor


Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. Om en ny-, till- eller ombyggnad innebär att medlems bostadsrätt förändras ska samtycke från medlem inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyres-nämnden.


 


29 § Firmateckning


Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av minst två ledamöter i förening.


 


30 § Styrelsens åligganden


Bland annat åligger det styrelsen:


* att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter


* att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)


* att senast en månad före ordinarie förenings-stämma till revisorerna avlämna årsredovisningen


* att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig


* att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen


 


31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning


Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt.


 


32 § Räkenskapsår


Föreningens räkenskapsår är kalenderår.


 


33 § Revisorernas sammansättning


Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända.


 


34 § Avgivande av revisionsberättelse


Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.


 


Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter


 


35 § Bostadsrättshavarens ansvar


Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.


 


Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:


* ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmanna-mässigt sätt


* icke bärande innerväggar


* glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning


* till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarade gäller för balkong- eller altandörr


* innerdörrar och säkerhetsgrindar


* lister, foder och stuckaturer


* elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning


* elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med


* eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar


* varmvattenberedare


* ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet


* undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer


* ventiler och luftinsläpp, dock endast målning


* brandvarnare


 


I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:


* till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt


* inredning och belysningsarmaturer


* vitvaror och sanitetsporslin


* golvbrunn med tillhörande klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten


* rensning av golvbrunn och vattenlås


* tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning


* kranar och avstängningsventiler


* ventilationsfläkt


* elektrisk handdukstork


 


 


I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-havaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:


* vitvaror


* köksfläkt


* rensning av vattenlås


* diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning


* kranar och avstängningsventiler; I fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning.


 


36 § Ytterligare installationer


Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten.


 


37 § Brand- och vattenledningsskador


För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.


 


38 § Komplement


Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.


 


39 § Felanmälan


Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.


 


40 § Gemensam upprustning


Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.


 


41 § Vanvård


Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.


 


42 § Tillbyggnad


Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar.


 


43 § Ombyggnad


Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:


1. ingrepp i bärande konstruktion,


2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas


eller vatten, eller


3. annan väsentlig förändring av lägenheten


Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.


 


Användning av bostadsrätten


 


44 § Användning av bostadsrätten


Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.


 


45 § Sundhet, ordning och gott skick


Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning.


 


Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme.


 


Ohyra får inte föras in i lägenheten.


 


46 § Tillträdesrätt


Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.


 


Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.


 


47 § Andrahandsuthyrning


En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrätts-havare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.


 


48 § Inneboende


Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.


 


Förverkande


 


49 § Förverkandegrunder


Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen således bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall:


1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift


2. lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand


3. bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem


4. lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem


5. bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset


6. bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar


7. bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta


8. bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs


9. lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning


 


50 § Hinder för förverkande


Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I enlighet med bostadsrättslagen regler ska föreningen i vissa fall uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från bostadsrätten.


 


51 § Ersättning vid uppsägning


Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.


 


52 § Tvångsförsäljning


Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas enligt reglerna i bostadsrättslagen.


 


 


Övrigt


 


53 § Meddelanden


Meddelanden delges genom anslag i föreningens hus eller på hemsida eller genom e-post eller utdelning.


 


54 § Framtida underhåll


Inom föreningen skall bildas fond för yttre underhåll.


 


Till fonden skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde.


 


Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fonden göras enligt planen.


 


55 § Upplösning, likvidation mm.


Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.


 


56 § Tolkning


För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och annan lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande av dessa stadgar.


 


57 § Stadgeändring


Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande förenings-stämmor och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman. Bostadsrättslagen kan i vissa situationer föreskriva högre majoritetskrav.

Arkiv - stadgar 1990-2012

§1

Firma och ändamål


Föreningens firma är Brf Svenska Folkbyggen nr 1 i Malmö


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt

medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i

föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som

innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.


§2

Medlemskap


Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt

genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i

föreningens hus.


Bostadsrätt upplåtes skriftligen. Bostadsrättsinnehavare erhåller ett

bostadsrättsbevis som skall innehålla uppgift om grundavgiften för

bostadsrätten, ändamålet med upplåtelsen samt lägenhetens beteckning och

rumsantal.


§3

Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Om övergång av bostadsdrätt stadgas i §§5-9 nedan.


§4

Avgifter


Grundavgift och årsavgift fastställes av styrelsen. Ändring av

grundavgift skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften

avvägs så att den i förhållande till lägenhetens grundavgift kommer att

motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt

dess avsättning till fonder.


I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk

ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan ifråga om lokal beräknas

efter förbrukning.

Vid inträde i föreningen utgår en inträdesavgift på 100:-.

Upplåtelseavgift kan uttas efter beslut av styrelsen.


§5

övergång av bostadsrätt


Bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt skall till

bostadsrättsföreningen inlämna skriftlig anmälan härom med angivande av

överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett.


§6

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denna utöva

bostadsrätten endast om denne är eller antas till medlem i föreningen


Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden

bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Sedan tre år förflutit från

dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader

visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte i anledning

av bostadsrättshavarens död eller att någon, som ej får vägras inträde i

föreningen, förvärvat bostadsrätten och söktmedlemskap. Iaktages inte

tid som angivits i anmaningen får föreningen sälja bostadsrätten på

offentlig auktion för dödsboets räkning.


§7

Den till vilken bostadsrätt övergått får inte vägras inträde i

föreningen om föreningen skäligen kan nöjas med honom som

bostadsrättshavare.


Har bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make får inträde i

föreningen inte vägras maken. Vad som sagts nu äger motsvarande

tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till

bostadsrättshavaren närstående som varaktigt sammanbodde med denna.


I fråga om andel i bostadsrätt äger första och andra styckena

tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar

eller varandra varaktigt samboende närstående.


§8

Har den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv,

testamente, bolagsskifte eller liknande förärv inte antagits till

medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader visa att

någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten

och sökt medlemskap. Iakttages inte tid som angetts i anmaningen, får

föreningen sälja bostadsrätten på offentlig auktion för innehavarens

räkning.


§9

Har den till vilken bostadsrätt överlåtits inte antagits till medlem, är överlåtelsen ogiltig.


Första stycket gäller ej vid exekutiv försäljning eller offentlig

auktion enligt bostadsrättslagen §§10, 12 eller 37. Har i sådant fall

förvärvaren inte antagits till medlem, skall föreningen lösa

bostadsrätten mot skälig ersättning.

 

§10

Avsägelse av bostadsrätt


Bostadsrättshavare kan sedan två år förflutit från det bostadsrätten

uppläts avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina

förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse göres skriftligen hos

styrelsen.


Sker avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen vid det

månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen

eller vid det senare månadsskifte som angivits i denna.

 

§11

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter


Bostadsrätten skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.


Till lägenhetens inre räknas: Rummens väggar, golv och tak, inredning i

kök, badrum och i övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i

lägenhetens ytter och innerfönster, lägenhetens ytter och innerdörrar.


Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av

fönsterna och ytterdörrarna och inte heller för annat underhåll än

målning av radiatorer och vatten- armaturer eller av de anordningar för

avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen

försett lägenheten med.


Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller

vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller

genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll

eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som

där utfört arbete för hans räkning. Ifråga om brandskada som

bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad nu sagts dock endast om

bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort

iakttaga.


Tredje stycket första punkten äger motsvarande tillämpning om ohyra förekommer i lägenheten.

Bostadsrättshavaren skall ha gällande hemförsäkring.


§12

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens medgivande företa avsevärda förändringar i lägenheten.


Om lägenhet av bostadsrättshavare tillförs extra utrustning, inventarier

eller annat, ansvarar han för de merkostnader föreningen i egenskap av

fastighetens ägare därigenom kan komma att drabbas av.


§13

Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iaktta

allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom

fastigheten. Han skall följa de ordningsföreskrifter föreningen

utfärdar.


Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att allt vad som

sålunda åligger honom själv iakttas även av dem för vilka han svarar

enligt §11 tredje stycket.


§14

Bostadsrättsföreningen har rätt att erhålla tillträde till lägenheten

när det behövs för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som

erfordras.


Underlåter bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde till

lägenheten när föreningen enligt första stycket har rätt till det, kan

tingsrätten förordna om handräckning.


§15

Bostadsrättshavare får inte i andra han upplåta lägenheten i dess helhet

till annan än medlem utom i fall som avses i andra stycket.


Bostadsrättshavare som under viss tid inte är i tillfälle att använda

sin bostadslägenhet får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand om

bostadsrätthavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelse och föreningen

inte har befogad anledning vägra samtycke.


Om bostadsrättshavarens möjligheter för den händelse föreningen vägrar samtycke stadgas i §30 Bostadsrättslagen.


§16

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten,

om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.


§17

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för annat ändamål än det

avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av

avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem.


§18

Betalar bostadsrättshavaren inte i rätt tid grundavgift eller

upplåtelseavgift som förfaller till betalning innan lägenheten får

tillträdas och sker inte rättelse inom en månad från anmaning, får

föreningen häva upplåtelseavtalet. Vad som nu sagts gäller inte, om

lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande.


Häves avtalet, har föreningen rätt till ersättning för skada.


§19

Nyttjanderätten till lägenheten som innehas med bostadsrätt och

tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga

bostadsrättshavaren till avflyttning.


Om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift eller

upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter

förfallodag anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller

om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift utöver två

vardagar efter förfallodagen,


Om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,


Om lägenheten används i strid med §§ 16 eller 17,


Om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits

i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer

i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan

oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i

lägenheten bidrager till att ohyran sprids i fastigheten,


Om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren

eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand åsidosätter

något av vad som enligt §13 skall iakttagas vid lägenhetens begagnande

eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger

bostadsrättshavare.


Om i strid med §14 tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren inte kan visa giltig ursäkt,


Om bostadsrättshavaren åsidosätter annan honom åvilande skyldighet

och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att

skyldigheten fullgöres,


Om lägenheten helt eller till väsentlig del nyttjas för

näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i

vilken till ej oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för

tillfälliga sexuella mot ersättning.


Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.


Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller

5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att på tillsägelse

vidta rättelse utan dröjsmål.


Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada.


§20

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i §19

första stycket 1-3 eller 5-8 men sker rättelse innan föreningen har

gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte

därefter skiljas från lägenheten på den grunden


Detsamma gäller om föreningen inte uppsagt bostadsrättshavaren till

avflyttning inom tre månader från det föreningen fick kännedom om

förhållande som avses i §19 första stycket 4 eller 7 eller inom två

månader frn det den erhöll vetskap om förhållande som avses i nämnda

stycke 2 tillsagt bostadsrättshavaren att vidta rättelse.


§21

Är nyttjanderätten enligt §19 första stycket 1 förverkad på grund av

dröjsmål med betalning av årsavgift och har föreningen med anledning

därav uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning, får denna inte på

grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om avgiften betalas senast

tolfte vardagen från uppsägningen. I avvaktan på att bostadsrättshavaren

visar sig ha fullgjort vad som sålunda fordras för att återvinna

nyttjanderätten får beslut om vräkning inte meddelas förrän fjorton

vardagar förflutit från uppsägningen.


§22

Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av orsak som anges i §19

första stycket 1, 4-6 eller 8 är han skyldig att genast avflytta, om

icke annat följer av §21. Sägs bostadsrättshavaren upp av annan än i §19

angiven orsak får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar

närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten prövar

skäligt att åligga honom att avflytta tidigare.

 

§23

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av

uppsägning i fall avses i §19, skall föreningen sälja bostadsrätten på

offentlig auktion så snart det kan ske, om inte föreningen och

bostadsrättshavaren kommer överens om annat.


Försäljningen får dock anstå till dess brist för vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar blivit botad


Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen uppbära så

mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos

bostadsrättshavaren. Vad som återstår tillfaller denne.

 

§24

Styrelse och revisorer


Styrelsen består av minst 3 och högst 5 ledamöter med minst 1 och högst 2 suppleanter.


Styrelseledamöter och suppleanter väljes för två år tiden från ordinarie

föreningsstämma intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under

andra räkenskapsåret efter valet. Av de av föreningsstämman första

gången valda styrelseledamöterna och suppleanterna skall vid ordinarie

föreningsstämma under första räkenskapsåret efter valet hälften avgå

efter lottning eller vid udda antal som är närmast högre än hälften.


Om föreningen har statligt bostadslån kan en av de ordinarie ledamöterna och en suppleant utses av kommunen.

 

§25

Styrelsen har sitt säte i Malmö


Styrelsen konstituerar sig själv.


Styrelsen utser tre personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i förening teckna föreningens firma.


Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal

överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens

beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenarsig och vid

lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden, dock att giltigt

beslut fordrar enhällighet när för beslutförhet minsta antal ledamöter

är närvarande.

 

§26

Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd

vicevärd, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen eller genom

en fristående förvaltningsorganisation.


Vicevärd bör ej vara ordförande i styrelsen.

 

§27

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 - 31/12.


Före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna

avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.


§28

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans

bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och

inte heller riva eller bygga om sådan egendom. Styrelsen eller

firmatecknare får besluta om inteckning eller annan inskrivning i

föreningens fasta egendom eller tomträtt.

 

§29

En eller två revisorer jämte suppleanter utses av ordinarie

föreningsstämma intill dess nästa stämma hållits. Då det för erhållande

av statligt bostadslån krävs att den ena revisorn och en suppleant utses

av kommunal myndighet skall dessa årligen utses intill dess lånet

återbetalats eller avskrivits.


Revisor åligger att granska föreningens räkenskaper och styrelsens

förvaltning, att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma

framlägga revisionsberättelse.

 

§30

Föreningsstämma


Ordinarie föreningsstämma hålles årligen för april månads utgång.


§31

Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner skäl

därtill då mins 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det

hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat.

 

§32

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma,

skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 3 veckor före

stämman.


§33

På ordinarie stämma skall förekomma:


- stämmas öppnande


- godkännande av dagordning


- val av ordförande vid stämman


- anmälan av styrelsens val av protokollförare


- val av två justeringsmän


- fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst


- fastställande av röstlängd


- styrelsens redovisningshandlingar


- revisorernas berättelse


- fråga om fastställande av balansräkning


- fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna


- beslut om resultatdisposition


- arvode åt styrelsen och revisorerna


- val av styrelseledamöter och suppleanter


- val av revisorer och suppleanter


- övriga ärenden


- stämmans avslutande


På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt a-q ovan

endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka

angetts i kallelsen till stämman.


§34

Kallelse till stämman skall innehålla uppgift om förekommande ärenden

och utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom

utdelning eller utsändning med post senast två veckor före ordinarie och

en vecka före extra stämma.


Andra meddelanden till medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

 

§35

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst.


Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.


Annan medlem är juridisk person får utövasin rösträtt genom ombud endast

genom medlem, äkta make eller genom med medlemmen varaktigt samboende

närstående. Ombud får bara företräda en medlem.

 

§36

vid stämma fört protokoll skall senast inom två veckor hos styrelsen vara tillgängligt för medlemmarna.


§37

Fonder


Fond för yttre reparationer; Avsättning för underhåll av fastigheten

skall göras årligen med ett belopp motsvarande 3% av fastighetens

taxeringsvärde. Till fonden avsatt belopp får tagas i anspråk för

betalning av utförda reparationer. Avsättningen behöver ej ske under den

tid då behållningen i fonden uppgår till 10% av fastighetens

taxeringsvärde.


Till dispositionsfond avsättes det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet.


Föreningen kan besluta om uppläggning av fond för Inre reparationer.

Denna fond bildas genom årliga inbetalningar med belopp som

föreningsstämman beslutar, dock högst 5% på utgående årsavgift. Inbetalt

belopp föres för varje lägenhet på särskilt konto. Tillgodohavandet får

användas endast för underhåll av respektive lägenhet.

 

§38

Upplösning och likvidation


Vid föreningens upplösning behållna tillgångar skall tillfalla medlemmarna i förhållande till grundavgifterna.

 

§39

övrigt


Tvister mellan föreningen och styrelsen eller styrelseledamot eller

föreningsmedlem skall hänskjutas till avgörandet av skiljemän enligt

lagen om skiljemän i de fall de ej avse föreverkande av nyttjanderätt.

 

§40

I allt varom ej här ovan stadgats gäller vid varje tidpunkt gällande lag om bostadsrätt.