Ordningsföreskrifter

Lägenhetshavaren är skyldig att

§1

Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.


§2

Vid aktut skada omedelbart underrätta styrelsen, Samordningen eller Jourgruppen.


§3

Ej använda lägenhet eller husets gemensamma utrymmen för annat än avsett ändamål eller på annat sätt som kan vara störande.


§4

Inte lämna ytterdörrar olåsta nattetid, aldrig lämna dörrar till källare och vindar olåsta.


§5

Iakttaga sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten.


§6

Inte piska eller skaka mattor genom fönster eller balkong utan endast på plats och tid som anvisats, inte hänga tvätt synlig på balkong och utomhus, utan endast på anvisad plats.


§7

Efter användandet av tvättstugor och torkrum väl rengöra maskiner och dylikt.


§8

Inte parkera bilar på gården, inte ställa cyklar och mopeder i portar och källargångar och inte belamra allmänna utrymmen med personliga tillhörigheter, inte ställa barnvagnar, trehjulingar, kälkar och dylikt i entré- eller trapphusutrymmen.


§9

Absolut ej utöva sång, musik, radio och TV utsändningar o dyl på sådant sätt att grannar kan störas. Särskilt bör detta iakttagas när fönster eller balkongdörrar står öppna. Musik på balkong är absolut förbjudet.

Levande musik får ej utövas mellan kl 22.00 och 08.00 på vardagar, detsamma gäller bullrande sysselsättningar såsom spikning och borrning i väggar, golv och tak.


Förutom Fredagar, lördagar och söndagar då bullrande verksamhet inte är tillåtet mellan 18:00 och 10:00.


Om medlem vid familjefest eller dylikt önskar utföra musik efter kl 22.00 skall hänsyn tas till kringboende grannar.


§10

Inte lämna dörrar eller fönster i lägenheten öppna vintertid så att skada orsakas på vattenledning.


§11

Inte lägga torkmatta utanför lägenheten.


§12

Hålla god ordning på sin vind och källare så att anmärkning från brandmyndigheten förebygges.


§13

Rätta sig efter bestämmelserna om kontroll av ohyra och vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till samordningen, styrelsen eller direkt till Anticimex.


§14

I sopkärl endast lägga hushållsavfall som är väl inslaget i paket enligt hälsovårdslagen.


§15

Noggrant följa de föreskrifter som lämnats om anslutningar till centralantenn där sådan finnes och inte utan tillstånd av styrelse uppsätta utomhusantenn på fastigheten.


§16

Inte utan styrelsens tillstånd hysa djur och noga övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar och på lekplatser, inte mata vilda djur och fåglar.


§17

I hobbyrummet får bullrande sysslor endast utföras mellan kl 08.00 och 20.00. Avfall, såsom brädstumpar, spån och dylikt skall läggas i den därtill avsedda påsen. Städning skall var och en utföra efter varje tillfälle. Påbörjade arbeten får ej förvaras i hobbyrummet från gång till gång, såvida ej styrelsen ger sitt tillstånd.


§18

Beträffande fritidsrummet erhålles föreskrifter vid bokning av detsamma.  (Tillfälligt avstäng pga reperation.)


§19

I övrigt rätta sig efter lämnade föreskrifter från styrelsen.


§20

Beträffande mattpiskning, sophantering mm gäller dessutom de regler som finns i kommunala ordnings- och hälsovårdsföreskrifter.


§21

Enligt §13 i bostadsrättsförenings stadgar lyda dessa ordningsföreskrifter. Vad som sagts lägenhetsinnehavare gäller också medlemmar av dennes familj, inneboende och tillfälliga besökare. Föräldrar och målsmän är skyldiga tillse att deras barn följer föreskrifterna.


Medlem är ansvarig och ersättningsskyldig för den skada han eller hans familj genom vårdslöshet åsamkar föreningen.